• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

 

Teaduse tippkeskus EcolChange: Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes

Teaduse tippkeskus EcolChange on loodud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös. Tippkeskust juhib professor Ülo Niinemets, juhtivaks asutuseks on Eesti Maaülikool.

Tippkeskuse tegevusperiood on 7 aastat, 1.03.2016 – 1.03.2023. Tegevuskuludeks on ette nähtud 4 436 585,27 eurot, millest 4 214756 eurot (95%) tuleb toetusena Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Tippkeskus EcolChange on üks üheksast teaduse tippkeskusest Eestis.

Tippkeskuste toetamise üldine eesmärk on Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

Lisateavet tippkeskuste kohta leiate SA Archimedes lehelt.

Tippkeskust EcolChange tutvustavad slaidid leiad siit, inglise keeles .

Eesmärk ja uurimissuunad

EcolChange on sünergiline ekspertiisivõrgustik, mis töötab välja globaalseid ja lokaalseid stsenaariume maismaa ökosüsteemides aset leidvate globaalmuutuste kohta. Tippkeskuse teaduseesmärk ulatubpeaised  molekuli tasandist kuni bioomi tasandini.

Peamisteks uurimissuundadeks on:

- ökosüsteemi funktsioonide, elurikkuse ja kohanemisvõime integreeritud uuringud;

- makroökoloogiliste andmemassiivide lõimimine geneetiliste uuringute ja eksperimentaalse lähenemisega;

- ökoloogiliste teadmiste kaasamine globaalmuutustega kohanemise põhimõtetesse ökosüsteemi jätkusuutlikul majandamisel;

- ökoloogiliselt säästliku majanduse tugevdamine metsanduses ja põllumajanduses nutika regionaalplaneeringu abil: funktsionaalselt mitmekesised metsad, tulevikukliimasse sobivad taimesordid, uudsed teraviljad ja säästlik toitaineringlus.

Teadusrühmad

Töös osaleb viis teadusrühma ja üks individuaalteadlane. 

Eesti Maaülikoolis asub taimede ökofüsioloogia ja biosfääri-atmosfääri vastastikmõjude uuringute töörühm (juht Ülo Niinemets).

Tartu Ülikoolist osalevad taimeökoloogia ja mitmekesisuse uuringute töörühm (Martin Zobel), makroökoloogia ja ökoinformaatika töörühm (Meelis Pärtel), globaalse elurikkuse töörühm (Urmas Kõljalg),  ökotehnoloogia ja maastike biogeokeemia töörühm (Ülo Mander) ja põllumajandusmaastike loodushoiu ja ökoloogia suuna individuaaluurijana Jaan Liira.